Digitaaliset työkalut suunnittelijoille

B.Green-projektissa digitaalisuus voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: sovellustyökalut ja digitaaliset ratkaisut. Digitaalisilla ratkaisuilla tarkoitetaan ohjelmistojen ja erityyppisten data-aineistojen sekä kasveista luotujen 3D-mallien käyttämistä yhdessä. Tällaisia digitaalisia ratkaisuja luodaan usein tarkoin määritettyjä käyttötapauksia varten, esimerkiksi paikallisten viheralueiden kartoittamiseen mobiililaitteiden avulla ja datan välittämiseen tietomallinnuksen pohjaksi.

Viimeaikaiset edistysaskeleet grafiikan prosessoinnissa ja vapaasti saatavilla olevat kaupunkimallinnusinfrastruktuurit yhdessä kaupunkien tai yksityisten yritysten tarjoamien helppokäyttöisten ja edullisten ohjelmistojen kanssa ovat siivittäneet myönteistä kehitystä. Nykyään pienelläkin investoinnilla voidaan kehittää kohtuullisen hyvin toimiva ohjelmisto asukkaiden eduksi.

Esimerkkityökalu

Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen vihreän ja sosiaalisen infrastruktuurin suunnittelussa

Digitaalisten työkalujen uusi aikakausi

Kun luonnonympäristön elementtejä harkitaan osana digitaalisia työkaluja ja ratkaisuja, yksittäiset elementit on oltava mahdollista erottaa ja tunnistaa. Siitä, mitä kaikkea luonnon käsite kattaa, ei kuitenkaan ole yksimielisyyttä, joten luonnon mallintaminen on kiistanalaista.

Reaaliaikaisella renderöintimoottorilla tuotettu visualisointi Helsingin 3D-kasvikirjastosta. Lähde: B.Green-projekti.

Vihreän infrastruktuurin elementtien mallinnusta voi perustella monella tapaa. Ensinnäkin modernin visualisointiohjelmiston käyttö säästää aikaa ja vaivaa. Moderni, helppokäyttöinen ja laadukas visualisointiohjelma on erittäin arvokas verrattuna tavanomaisiin digitaalisen suunnittelun työnkulkuihin, joissa mallinnusprosessi toimii pääasiassa symbolisella tasolla. Sen ansiosta suunnitelmista ei enää tarvitse tuottaa ylimääräisiä visuaalisia aineistoja, joten se vähentää kustannuksia. Lisäksi uudet renderöintityökalut tekevät suunnitelman päivittämisestä paljon helpompaa, sillä suunnitteluohjelma ja mallinnus ovat punoutuneet tiiviisti yhteen.

Esimerkkimenetelmä

Viestintä 3D-mallinnuksen kautta

Toiseksi digitaalisten työkalujen tarjoaman lisäarvon hyödyntäminen vihreän infrastruktuurin suunnitteluprosesseissa edellyttää niiden käyttäjältä tiettyä osaamistasoa mitä tulee ohjelmistojen käyttöön ja datan käsittelyyn. Työkalujen käyttö vaatii jatkuvasti yhä korkeampaa osaamistasoa. Monipuolinen osaaminen erilaisista sovellustyökaluista ja ratkaisuista auttaa kuntaorganisaatioita tekemään yhteistyötä erityyppisten sidosryhmien kanssa. Kolmanneksi kasvillisuutta kuvaavat 3D-mallit ovat uskottavampia ja ne voidaan huomioida konkreettisina elementteinä suunnitteluprosessissa, kun ne edustavat tiettyjä kaupungissa tavattavia paikallisia ja kotoperäisiä kasvilajeja. Kasvien 3D-mallit toimivat myös kohteina kerätylle kasvillisuusdatalle.

Vinkkejä

Tärkeitä IT- ja ohjelmistotaitoja, jotka auttavat vihreän infrastruktuurin integroinnissa kaupunkisuunnitteluun:

Esimerkkityökalu

3D-kasvikirjasto

Esimerkkimenetelmä

3D-mallien testaus Hermanninrannan kaavoitusprosesseissa

Esimerkkimenetelmä

Siirtolapuutarhan 3D-mallinnus

Esimerkkityökalu:

IoT-anturit

Esimerkkimenetelmä

IoT-ilmastoanturit

Kolme tapaa tukea vihreän infrastruktuurin mallinnusta

  1. investointi uuden sukupolven käyttäjäystävällisiin ja laadukkaisiin visualisointivälineisiin
  2. investointi ohjelmistojen käyttöön liittyviin inhimillisiin valmiuksiin ja osaamiseen
  3. 3D-mallien luominen paikallisen kasvillisuuden elementeistä valmiin mallinnusinfrastruktuurin rakentamiseksi.

Kaupunkisuunnitelmien laadukkaat visualisoinnit (sekä itse kohde että sen ulkopuoliset alueet) on todettu tehokkaaksi tavaksi toteuttaa osallistumista, koska ne ovat helposti ymmärrettävä viestintäväline. Lisätyn todellisuuden ratkaisut voivat mobiililaitteiden välityksellä välittää ihmisille tietoa eri suunnitteluvaihtoehdoista ymmärrettävästi ja konkreettisesti osana todellista ympäristöä tai sen sijasta. Lisäksi paikannustekniikat, mobiililaitteiden tehokkaat suorittimet, nopeat matkapuhelinverkot ja huipputason grafiikkaa tuottavat pelimoottorit mahdollistavat yhdessä vaikuttavat virtuaalisen todellisuuden visualisoinnit.

Esimerkkityökalu

Lisätty todellisuus puistossa

Esimerkkityökalu

Kohdeanalyysi dronen ja päähän asetettavan AR-laitteen avulla

Esimerkkityökalu

Lisätyn todellisuuden sovellus pölyttäjien valtatielle (Putukaväil)

Kun halutaan luoda viherrakenteita uusiin kaupunginosiin ja uusille alueille ja maksimoida vihreän infrastruktuurin hyödyt kaikkialla järjestelmässä, on hyvin tärkeää tietää, minkälaisia viherrakenteita suunniteltavalla alueella on jo olemassa. Lisäksi on tärkeää tutkia ympäröivät alueet, jotta voidaan tukea olemassa olevaa kasvillisuutta, ekosysteemejä ja luonnon monimuotoisuutta. Kaupunkiluonnon ekologinen arvo määräytyy paitsi yksittäisten kasvien myös vihreän infrastruktuurin verkostojen perusteella. Vihreän infrastruktuurin rakenteet luovat yhdessä kaupunkiekosysteemin ja määrittävät, minkä tasoisia ekosysteemipalveluita se tarjoaa. B.Green-projektissa tarkkojen tietojen puutetta olemassa olevasta kasvillisuudesta pidetään syynä siihen, ettei vihreän infrastruktuurin verkostojen kehittäminen ole aktiivista. Kun lajeista ja kasviyksilöistä kerätään tarkat tiedot, voidaan kehittää kirjasto olemassa olevasta kasvillisuudesta ja saada käsitys ekologisista tasoista eri puolilla kaupunkia.

Esimerkkimenetelmä

Paikallisen kasvillisuuden kartoittaminen

Seuraava vaihe kasvillisuuskartoitusten edistämisessä on kerätyn datan järjestäminen siten, että sitä pystyvät käyttämään eri ammattisuunnittelijat, kuten ympäristösuunnittelijat tai maisemasuunnittelijat. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että asukkaita innostetaan kannustimien avulla keräämään runsaasti dataa kasvillisuudesta ja omasta ympäristöstään. Digitaaliset ratkaisut voivat helpottaa tiedon välittämistä asukkaille paikallisista viherryttämistoimenpiteistä ja vihertilojen kausittaisista käyttötarkoituksista.  

Viherrakenteiden mallinnukselle on tarvetta tulevaisuudessa

”Kun on vasara kädessä, jokainen ruuvi näyttää naulalta” – tämä sanonta liittyy ohjelmistotyökalujen käyttöön kaupunkivihreän suunnittelussa ja datan keräämisessä. Viherrakenteita on suhteellisen vaikeaa mallintaa, ja niiden digitaaliset esitykset ovat jääneet jälkeen kehityksestä. Yhtenä ongelmana on se, ettei kasvillisuuden mallintamisessa riitä yksi jäykkä 3D-malli kunkin kasvin datasta, vaan huomioon on otettava myös aikasidonnaiset versiot: päivittäiset ja kausittaiset versiot sekä eri versiot läpi vuosikymmenten. Lisäksi on tarpeellista kehittää kasvillisuuden kasvua ja muutoksia koskevaa dataa. Kasvitieteelliseen tutkimukseen pohjautuvan tieteellisen ja algoritmisen kasvillisuuden mallintamisen kehitys on vielä hyvin varhaisessa vaiheessa. 

Sen lisäksi ajan myötä tapahtuvien muutosten kuvaaminen vaatii aikasimulaatiota tukevan alustan. Koska rakennusalan 3D-mallinnustarpeet ovat yksinkertaisempia ja kaupallisesti kannattavampia, harva ohjelmistoratkaisu pystyy tällä hetkellä edes osittain tarttumaan kasvillisuuden 3D-mallinnuksen haasteisiin. Siksi sopivien laajasti käytettyjen ja uusien ohjelmistojen yhdistelmien löytäminen on yksi B.Green-projektin kunnianhimoisimmista tavoitteista.

Esimerkkityökalut

Interaktiiviset raitiotiepysäkit ja matkaopastussovellukset