Digivahendid planeerijatele

Linnaplaneerimise digivõimalused võib jagada suures piiris kahte rühma: tarkvaraprogrammid ja digilahendused. Digilahenduste all mõeldakse mitmesuguste tarkvaraprogrammide kasutamist koos eri tüüpi andmetega, nt taimestiku 3D-mudelid. Digilahendused luuakse harilikult spetsiifiliseks otstarbeks, nagu rohealade kaardistamine mobiilseadmete abil ning andmete kasutamine modelleerimise sisendina. Digilahenduste laiemale levikule on aidanud kaasa graafilise disaini areng, linna taristu mudelite ning kasutajasõbraliku ja soodsa hinnaga tarkvara kättesaadavus. Väikese investeeringu toel saab arendada linnaelanike huvides suhteliselt hästi toimivat tarkvara.

Näide töövahendist

Liitreaalsuse kasutamine rohe- ja sotsiaalse taristu projekteerimiseks

Digivahendite uus ajastu

Rohetaristu kujutamisel digilahendustes tuleks püüelda selle poole, et mudelis oleks võimalik eristada ka rohetaristu üksikuid elemente.

Helsingi taimestiku kolmemõõtmelise andmebaasi visuaal reaalajas töötlevast programmist. Allikas: projekt B.Green.

Rohetaristu elementide modelleerimine võib vajalik olla mitmel viisil. Esiteks, tänapäevase visualiseerimistarkvara kasutamine hoiab kokku aega ja energiat. Võrreldes digitaalse planeerimise tavapärase töökorraldusega, kus modelleerimine on peaasjalikult sümboolne, võimaldab tänapäevane ja kasutajasõbralik planeerimistarkvara kõrgetasemelist visualiseerimist, mistõttu langeb ära vajadus koostada planeeringule eraldi visuaalset materjali, vähendades seega kulusid. Lisaks muudavad uued töötlusprogrammid planeeringu ajakohastamise lihtsamaks, sest planeerimistarkvara ja modelleerimisfunktsioonid on omavahel tihedamini seotud.

Näide meetodist

Kommunikatsioon kolmemõõtmeliste mudelite abil

Teiseks, rohetaristu planeerimisel digivahendite pakutavate lisavõimaluste ära kasutamiseks on vaja tarkvara kasutamise ja andmete töötlemise oskust. Digivahendite kasutamise oskused ja teadmised aja jooksul kasvavad. Mitmekülgne kogum tarkvaraprogrammide ja -lahenduste rakendamise oskustest on linnale abiks koostöö tegemisel huvirühmadega. Kolmandaks, kui taimestiku kolmemõõtmelised mudelid kujutavad linnale omaseid kohalikke taimi, on mudelid tõetruumad ja konkreetsemad, tänu millele saab neid rakendada planeerimisprotsessis. Taimestiku kolmemõõtmelised mudelid on ka väljundiks taimestiku kohta kogutud andmetele.

Nõuanne

Olulised IT- ja tarkvaraalased oskused, mis aitavad lõimida rohetaristut linnaplaneerimisse

Näide töövahendist

Kohaliku taimestiku kolmemõõtmeline andmebaas

Näide meetodist

Kolmemõõtmeliste mudelite katsetamine Hermanninranta üldplaneeringu koostamisel

Näide meetodist

Kogukonnaaia kolmemõõtmeline modelleerimine

Näide töövahendist

Veebiühendusega sensorid

Näide meetodist

Veebiühendusega kliimasensorid

Kolm viisi rohetaristu modelleerimise edendamiseks:

  1. Investeerida kõrgetasemelistesse ja kasutajasõbralikesse uue põlvkonna visualiseerimisprogrammidesse.
  2. Investeerida inimeste tarkvarakasutusoskuste arendamisse.
  3. Luua kohaliku taimestiku elementide kolmemõõtmelised mudelid, mida saab kasutada taristu modelleerimisel valmiskomponentidena.

Linna planeeringute kõrgkvaliteetsed visuaalid on osutunud tõhusaks vahendiks huvirühmade kaasamisel, sest need on kergesti mõistetavad. Mobiilseadmete võimaldatavad liitreaalsuse lahendused suudavad planeerimisvalikuid inimestele edasi anda arusaadaval ja käegakatsutaval viisil, olgu siis päriskeskkonna osana või selle asendusena. Lisaks sellele võimaldavad asukoha määramise tehnoloogiad, mobiilseadmete võimsad protsessorid, kiired mobiilsidevõrgud ning kõrgetasemelist graafikat rakendav mänguarendustarkvara luua võimsaid virtuaalreaalsusel põhinevaid visuaale.

Näide töövahendist

Liitreaalsus pargis

Näide töövahendist

Drooni ja liitreaalsusprillide kasutamine planeeringuala analüüsiks

Näide töövahendist

Putukaväila liitreaalsuse rakendus

Uute asumite ja alade haljastuse loomiseks ning rohetaristu pakutavate hüvede maksimeerimiseks on vaja teada, missugune haljastus on planeeritaval alal juba olemas. Samuti on oluline saada ülevaade ümbruskonna looduskeskkonnast, et planeeritav rohetaristu toetaks sealseid ökosüsteeme, taimestikku ja loomastikku. Linnalooduse ökoloogilise väärtuse aluseks on mitte ainult taimed ja loomad eraldi võetuna, vaid ka rohetaristu võrgustikud, mis üheskoos moodustavad linna ökosüsteemid ning määravad ära pakutavate ökosüsteemiteenuste taseme. Linnade taimestiku kohta täpsete andmete puudumine on olnud üheks rohetaristuvõrgustike vähese arendamise põhjuseks. Taimede liigirikkuse ja arvukuse kaardistamine annab hea aluse linna ökoloogiliste väärtuste mõistmiseks.

Näide meetodist

Taimestiku kaardistamine

Järgmised sammud taimestiku kaardistamisvõimaluste arendamisel on kogutud andmete korrastamine planeerijatele kasutamiseks sobivasse vormi. Lisaks sellele on oluline elanike motiveerimine kohaliku taimestiku ja keskkonna kohta andmete kogumiseks. Digilahendused võivad lihtsustada rohestamismeetmete ja rohealade hooajaliste kasutusotstarvete alast suhtlemist elanikega.

Vajadus tulevikuhaljastuse modelleerimise järele

„Kui tööriistaks on haamer, näeb iga kruvi välja nagu nael.“ See ütlus viitab tarkvararakenduste kasutamisele linnaroheluse planeerimiseks ja andmete kogumiseks. Haljastust on suhteliselt keeruline modelleerida ning haljastuse digimudelite arendust oleks vaja kiirendada. Üheainsa püsikindla kolmemõõtmelise mudeli asemel eeldab taimestiku modelleerimine ajas toimuvate – päevapõhiste, hooajaliste ja isegi aastakümneid kestvate – muutuste arvessevõtmist. Selleks on tarvis välja töötada ka taimestiku kasvu ja muutumist käsitlev andmestik. Botaanilistel uuringutel põhinevate, taime elutsüklit modelleerivate algoritmide arendamine on alles algusjärgus.

Kasutatav platvorm peab võimaldama ajalist simulatsiooni, et kujutada aja jooksul looduses toimuvaid muutusi. Praegu on olemas vaid üksikud tarkvaraprogrammid, mis suudavad kas või osaliselt hakkama saada taimestiku kolmemõõtmelise modelleerimisega. Majanduslikult tasuvam ja vähem keerukam on tarkava arendamine ehitiste kolmemõõtmeliseks modelleerimiseks. Seega oli projekti B.Green üks ambitsioonikamaid eesmärke leida uusi rohetaristu modelleerimise tarkvara lahendusi, mis oleksid ka laialdaselt kasutatavad.

Näide töövahendist

Interaktiivsed trammipeatused ja reisijuhirakendused