Sanasto

Sopeutumiskyky tarkoittaa ”järjestelmän, alueen tai yhteisön mahdollista tai todellista kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Sopeutumiskyvyn tehostaminen on käytännöllinen tapa selviytyä ilmastoon liittyvistä muutoksista ja epävarmuuksista, mukaan lukien vaihtelevuus ja ääri-ilmiöt” (IPCC 2007).

Ketjuvaikutukset voidaan tässä yhteydessä määritellä tapahtumasarjaksi, jossa yksi tapahtuma johtaa seuraavan tapahtuman käynnistymisen edellyttämiin olosuhteisiin.

Yhteiskehittäminen tarkoittaa toimijoiden osallistamista yhteisarviointiin, yhteissuunnitteluun, yhteistoteutukseen, yhteisseurantaan ja uudelleen arviointiin koko suunnitteluprosessin ajan.

Altistuminen tarkoittaa ”sitä, millä tavalla ja missä määrin järjestelmä altistuu ilmaston merkittäville vaihteluille” [IPCC 2007].

Gentrifikaatio tarkoittaa kaupunginosan taloudellista muutosta tonttien ja asuntojen hintojen nousun seurauksena.

Vihreä infrastruktuuri on strategisesti suunniteltu luonnontilassa olevien alueiden, osaksi luonnontilassa olevien alueiden ja muiden ympäristöön liittyvien tekijöiden verkosto, joka on suunniteltu tuottamaan useita erilaisia ekosysteemipalveluita, kuten vedenpuhdistusta, ilmanlaadun parantamista, virkistysalueita, ilmastonmuutoksen hillintää ja ilmastonmuutokseen sopeutumista, ja jota hoidetaan tässä tarkoituksessa [Euroopan komissio 2013].

Oikeutus tarkoittaa sitä, miten oikeudenmukainen tietojen tuottamisen prosessi on ja otetaanko siinä huomioon eri toimijoiden arvot, huolenaiheet ja näkökulmat. Sitä pidetään usein osana yhteistuotannon prosessia, mutta se lasketaan lähtötekijöiden joukkoon, koska sen edellytykset – luottamus ja suhteiden rakentaminen – edellyttävät usein enemmän huomiota projektin alussa.

Luontopohjaiset ratkaisut ovat ”luonnon inspiroimia ja tukemia kustannustehokkaita ratkaisuja, jotka samalla tarjoavat ympäristöhyötyjen ohella sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä ja auttavat rakentamaan resilienssiä. Tällaiset ratkaisut lisäävät ja monipuolistavat kaupunkien, maaseutujen ja merialueiden luontoa sekä luonnonmukaisia piirteitä ja prosesseja paikallisesti mukautettujen, resurssitehokkaiden ja järjestelmällisten interventioiden kautta” (Euroopan komissio).

Osallistava suunnittelu tarkoittaa vuorovaikutusta toimijoiden kanssa yhdessä tai useammassa suunnitteluprosessin vaiheessa.

Projektin elinkaari tarkoittaa yleissuunnittelun, tarkemman suunnittelun, toteutuksen, kunnossapidon, seurannan ja arvioinnin prosesseja.

Resilienssi tarkoittaa ”yksilöiden, yhteisöjen ja valtioiden sekä niiden laitosten kykyä kestää häiriöitä ja palautua niistä sekä samalla sopeutua positiivisesti ja muuttaa rakenteitaan ja elinkeinojaan, kun edessä on pitkäaikaisia muutoksia ja epävarmuutta” (OECD 2013).

Sosiaalinen innovaatio tarkoittaa ”uusien ratkaisujen suunnittelua ja toteutusta siten, että ne johtavat muutokseen konseptissa, prosessissa, tuotteessa tai organisaatiossa ja muutoksen lopullisena tavoitteena on parantaa yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia”. Sosiaalisesti innovatiivisten ratkaisujen toteuttaminen auttaa toisin sanoen ratkaisemaan sosioekonomisia ongelmia, vahvistamaan alueellista resilienssiä ja parantamaan reagointia tuleviin häiriöihin.

Sidosryhmä on mikä tahansa ryhmä tai henkilö, joka voi vaikuttaa prosessiin, asiaan, tavoitteeseen tai on itse sen vaikutuksen kohteena (Freeman 1984).

Haavoittuvuus tarkoittaa ”sitä, missä määrin järjestelmä on altis ilmastonmuutoksen haittavaikutuksille tai kykenemätön selviytymään niistä, mukaan lukien vaihtelu ja ääri-ilmiöt” (IPCC 2007).