Probleemkohad rohetaristu planeerimisel

Rohetaristu pakub linnadele võimalusi kohaneda kliimamuutusega, vähendada riske ning suurendada vastupidavust linna parema planeerimise ja juhtimise kaudu. Rohetaristu abil püütakse lahendada mitmesuguseid probleeme ning see võib pakkuda keskkonnaalaseid, ühiskondlikke ja majanduslikke hüvesid. Et need hüved muutuksid kättesaadavaks, on aga vaja kavakindlat, terviklikku ja koostööpõhist lähenemisviisi [17]. Rohetaristualgatuste edukas rakendamine eeldab mitmesuguste tehniliste, poliitiliste, rahastuslike ja ühiskondlike probleemkohtade uurimist ja lahendamist.

Selles peatükis kirjeldatakse linnade rohetaristu lahenduste ühisplaneerimisel või planeerimisalases koostöös esile kerkivaid probleemkohti nelja põhiteema all: juhtimise ja institutsioonidega seotud tegurid; huvirühmade kaasamine; teadmiste ja oskuste tähtsustamine; tehniline integreerimine. Tuginedes projektile B.Green ning kirjandusallikatele, katavad need teemad kõiki koostööpõhise planeerimise etappe. Siiski tuleks meeles pidada, et kirjeldatud probleemkohad kattuvad osaliselt ning neid ei saa eraldiseisvalt lahendada.

Juhtimise ja institutsioonidega seotud tegurid

Ühine poliitiline tahe ja pidev poliitiline toetus on ajalooliselt olnud mis tahes ühiskondliku probleemkoha lahendamise eelduseks [17]. Paljudes uurimustes on aga leitud, et juhtimise ja institutsioonidega seotud probleemkohad on rohetaristu planeerimisel peamisteks takistusteks. Rohetaristu tulemuslik kavandamine ja rajamine eeldab võimekust rohetaristu mitmesuguseid hüvesid ära kasutada, samuti tavapäraste töömeetodite kõrvalejätmist. Samas on poliitilised tsüklid enamasti lühiajalised ning juhtimis- ja otsustussüsteemid killustunud. Rohetaristu jaoks on vaja pikaajalist plaani, mille tarvis tuleb sisse seada uued ja asjakohased juhtimisstruktuurid ja ‑mudelid.

Koostöö

Vastupidiselt tavapärastele hallidele lahendustele eeldavad innovatiivsed mitmeotstarbelised rohetaristulahendused tavapäraste töömeetodite kõrvalejätmist. Kuigi omavalitsust peetakse sageli ühtseks üksuseks, koosneb see eri huvirühmadest ja ametiasutustest, hõlmates lisaks planeerimisele keskkonnaküsimusi, kliimamuutusega kohanemist ja kliimamuutuse mõju leevendamist, rahastust, ühiskonna arengut, elamumajandust, transporti ja innovatsiooni. Nimetatud huvirühmadel ja asutustel on oma organisatsioonikultuur, väärtushinnangud ja põhimõtted [26], samuti pädevused, tegevuskorrad ja eeskirjad. Omavalitsuse „kapseldunud“ tööstruktuuride tõttu, kus üks asutus planeerib ning teine projekteerib ja teostab, on raske tekitada ühtset arusaama projekti eesmärkidest ning tehnilistest ja ühiskondlikest nõuetest kogu projekti elukaare ulatuses. Koordineerimine erinevate juhtimistasandite vahel on rohetaristu edukaks elluviimiseks hädavajalik. Seetõttu tuleks muuta töömeetodeid ja ‑protsesse, samuti eelarve ülesehitust, et need sobituksid alalise koostööga.

Avaliku ja erasektori koostöö osalised B.Greeni paindlikus pilootprojektis rohetaristu digilahenduste loomiseks Helsingis Kalasatamas. Foto: Forum Virium Helsinki.
Avaliku ja erasektori koostöö osalised B.Greeni paindlikus pilootprojektis rohetaristu digilahenduste loomiseks Helsingis Kalasatamas. Foto: Forum Virium Helsinki.

Näide probleemkohast

Valdkondadevaheline koostöö

Näide lahendusest:

Koostööliidu mudel

Veel näiteid

Rohetaristu ja digilahenduste paindlik pilootprojekt

Kogukonnaaedade loomine koos huvirühmadega

Suurem loomingulisus läbi koostöö

Huvirühmade kaasamine trammiliini koostööliitu

Harivad mängud eri vaatenurkade tundmaõppimiseks

Kommunikatsioon kolmemõõtmeliste mudelite abil

Joonis aednikest kogukonnaaias. Allikas: Tallinna Strateegiakeskus, ruumiloome kompetentsikeskus.

Standardid ja õigusloomeprotsess

Et rohetaristu lahendused muutuksid tavapäraseks, on tarvis sobivat õigusraamistikku [17]. Rohetaristu on asukohapõhine ning tihti puuduvad standardid. Pealegi puuduvad ka tugevalt koostööpõhistes juhtimisstruktuurides sageli selged eeskirjad, mis looksid süsteemi pikaajaliste hüvede ja hoolduskohustuste jaotamiseks [17]. Rohetaristu uudsus tekitab ka õiguslikke probleeme, sest paljudel juhtudel puudub selge kohustus kaaluda tavapäraste halltaristulahenduste asemel rohetaristu rakendamise võimalusi. Näiteks sagedastel sademetel on oluline mõju linnade planeerimisele. Sel juhul tekib küsimus: kas suudetakse planeerimissüsteemide raskuskese nihutada sademe- ja heitvee ning üleujutuste käitlemiselt tõhusamatele lahendustele, nagu „käsnlinnad“ või „veetundlikud linnad“? [3]. Kuigi erasektor võib olla paindlikum, ei pruugi ka ettevõtjad selgete ja järjekindlate poliitiliste suuniste puudumisel olla valmis tegutsema [26].

Näide töövahendist

Planeeringu rohealategur

Näide töövahendist

Maakasutusplaanis sätestatud kohustuslikud linna rohestamismeetmed

Veel näiteid

Linnaniitude juhised huvirühmadele

Rahastus

Rahastuse puudumist mainitakse sageli rohetaristu projektide takistusena. Kui kohalik omavalitsus ei ole seadnud kindlaks eesmärgiks kliimamuutusega kohanemist, jäetakse rohetaristu aastaeelarvete koostamisel sageli tähelepanuta. Mittetavapäraste lahendustena võistlevad sellised projektid sageli tavapärasemate halltaristulahendustega, mis ei paku täiendavaid hüvesid. Lisaks eeldab rohetaristu pikaajalist planeerimist ning hüved võivad kättesaadavaks muutuda alles 10–15 aasta jooksul, mis ei ühti lühemaajaliste poliitiliste tsüklitega [28]. Üldiselt on rohetaristu puhul kõige suuremad kulutused selle rajamisel ning rohetaristu hooldamine võib vajada tuge. Erasektori kaasamine rohetaristu projektide elluviimisse ja haldamisse aitab üle saada eelarvelistest piirangutest ning võimaldab paremini jaotada pikaajaliste taristuinvesteeringute riske. Sellise koostöö rahastusmudelid ja õiguslik raamistik on praegu puudulikud [28]. Seega tuleb rohetaristu rahastamist silmas pidada alates eelplaneerimisest kuni teostuseni, samuti hilisema rohealade hoolduse ja seire käigus, mille rahastamisse tuleb kaasata erasektor [29, 30].

Näide probleemkohast

Rohetaristu rahastusvajadus

Näide töövahendist

Tallinna sademeveetasu

Näide lahendusest

Omavalitsusasutuste rahaliste vahendite ühendamine

Huvirühmade kaasamine

Planeerimine eeldab muutust mitte ainult juhtimisparadigmades, vaid ka elanike aktiivsemat kaasamist. Et rohemeede oleks jätkusuutlik, on vaja nii nende kogukondade kaasamist, kuhu rohetaristu rajatakse, kui ka mõjuahelas järgmisel kohal olevate kogukondade kaasamist. Tõendid osutavad, et ühiskondlike, majanduslike ja keskkonnaalaste hüvede pakkumine on tulemuslikum, kui elanike huve on planeerimisel sisuliselt arvesse võetud. Sellest hoolimata kaasatakse elanikke rohemeetmete sisulisse ühisväljatöötamisse harva.

Üldsuse heakskiit

Ühe piirkonna elanikud on harva üksmeelne ja ühtne kogukond ning elanikerühmad kasutavad avalikku ruumi erinevalt. Rohetaristu planeerimisel tuleb seda silmas pidada ning kavandada avalikku ruumi nii, et nende kasutusvõimalused oleksid üksteist täiendavad, mitte välistavad. Üldsuse toetuse ja heakskiidu puudumine võib takistada rohemeetmete edukat rakendamist ning on tihedalt seotud sotsiaal-kultuurilise konteksti arvessevõtmise ulatusega. Samuti on poliitiline usaldus ja õiguspärasus koos rohetaristu hüvede teadvustamise ja väärtustamisega olulised eeldused üldsuse heakskiidule, mistõttu tuleb neile pöörata suurt tähelepanu juba alguses [33]. Kohalikes elanikes võib vastuseisu tekitada ka hirm rohetaristu arendamisega kaasneva keskklassistumise ees juhul, kui puuduvad täiendavad elamumajanduslikud meetmed; samas peetakse seda harva probleemiks [26].

Joonised Putukaväilast, trammipeatusest ja nende kasutajatest. Allikas: Tallinna Strateegiakeskus, ruumiloome kompetentsikeskus.
Näide probleemkohast

Kohalikud vajadused ja teadmised

Veel näiteid

Roheala planeerimine elanike kaasamisega

Ühisprojekteerimine elanike reaktsioonide kaardistamise teel

Elanike kaasamine elanikekogu kaudu

Koostöö kohalike väärtuste ja kestvuse suurendamiseks

Nutikas ja puhas trammipeatus

Ühisotsustamine

Pidades silmas kohalike elanike kaasamise probleemkohti, leiavad paljud poliitikud, juhid ja spetsialistid, et ühisloome ja kaasav planeerimine on ebausaldusväärsed ja kulukad, mistõttu sageli jäetakse kohalike kogemused ja teadmised tähelepanuta. Ühine otsustamine aga tähendab, et elanikud peaksid olema protsessi pidevalt kaasatud ja neil peaks olema vetoõigus. See kõik võtab aega ning eeldab kõikide osaliste koostöövõimekuse arendamist. Ametiasutuste tavapärases hierarhias puudub võimalus kaasata kodanikke võrdsete partneritena [32] ja käsitleda neid lõppkasutajate asemel oluliste huvirühmadena. Ka ülejäänud eksperdid ja otsustajad võivad vastustada otsustamisõiguse andmist kogukondadele. Seega on vaja märkimisväärseid muutusi ametiasutustes, protsessides ja hoiakutes, et ühine otsustamine linnaruumi üle muutuks võimalikuks. Üks viis ühisotsustamise kogemuste ja võimekuse omandamiseks on alustada väiksemate pilootprojektidega.

Näide meetodist

Koostöö ühisotsustamisega

Näide lahendusest:

Koostööliidu mudel

Veel näiteid

Rohkem innovatsiooni läbi koostöö

Digitaalne kaasamine Helsingis: Kerro Kantasi

Digitaalne kaasamine Tallinnas: AvaLinn

Huvirühmade kaasamine trammiliini koostööliitu

Harivad mängud eri vaatenurkade tundmaõppimiseks

Roheala planeerimine elanike kaasamisega

Ühiskonna kaasamine 

IPCC 2022. aasta aruanne kutsub tungivalt üles „sisulisele osalemisele“ kliimamuutusega kohanemises. Hoolimata ühiskonna kaasamise poolt rääkivatest mõjuvatest argumentidest domineerib endiselt mittekaasav juhtimisviis [31]. Kodanikuühiskonna aktiivne roll rohetaristu planeerimisel ei taga veel ühiskonda kaasavaid tulemusi, sest kõrgemat sotsiaalset staatust ja siseringiteavet omavad inimesed võivad planeerimist domineerida. Selliste elanikkonnarühmade, nagu naised, vähemused, lapsed ja puuetega inimesed, huve ei pruugita võrdselt arvesse võtta ja mõningatel elanikel ei pruugi olla ligipääsu tavapärastele osalusvahenditele [29].

Näide meetodist:

Mitmerahvuseliste kogukondade kaasamine

Veel näiteid

Huvirühmade kaasamine digilahenduse Her City abil

Teadmised ja oskused

Kõik eespool nimetatud teemad ja probleemkohad on otseselt seotud vajadusega erialaste teadmiste ja oskuste järele. Omavahel kattuvateks küsimusteks võib pidada tõhusat juhtimist, rahalist sõltumatust ja huvirühmade kaasamist. Rohetaristu edukas rajamine eeldab teadlikkust, eriteadmisi, suhtlemist ja tehnilist integreerimist.

Teadlikkus ja teavitamine 

Teadlikkus rohetaristu eelistest ja pakutavatest hüvedest on üldiselt väike. Rohetaristu hüvede alane kommunikatsioon on vaja hästi läbi mõelda [26]. Teadlikkuse suurendamist digi- ja veebivahendite abil võib raskendada ka digilõhe. Planeerijad ei pruugi kohalikke olusid teada ja tunda – see on aga oluline eeldus kohaliku konteksti mõistmiseks [23]. B.Greeni uuringus, mis hõlmas linnaruumi planeerijaid Kesk-Läänemere piirkonnast (n=31), märkis ainult 12% vastajatest, et rohetaristust teatakse nende asutuses vähe. Sellest hoolimata leidis 35% vastajatest, et praegune teadlikkuse tase on rohetaristu planeerimisel takistuseks. Kahe avatud küsimuse vastuste pinnalt võis järeldada, et ka asjassepuutuvate poliitikute ja ehitusettevõtete teadlikkus rohetaristust ja selle hüvedest on vähene.

Linnaplaneerimisega seotud osapooled rohelise infrastruktuuri lahendusi tutvustaval jalutuskäigul Kuninkaantammi piirkonnas Helsingis. Foto: Maija Bergström
 
Näide probleemkohast

Linnaruumi planeerimise uuringu tulemused osutavad takistustele rohetaristu planeerimisel

Näide lahendusest

Teavitamine sotsiaalmeedia kaudu

Veel näiteid

Harivad mängud eri vaatenurkade tundmaõppimiseks

Elanike küsitlus

Nutikas ja puhas trammipeatus

Kommunikatsioon kolmemõõtmeliste mudelite abil

Kogukonnaaedade loomine koos huvirühmadega

Erialateadmised

Rohetaristu planeerimine eeldab mitmesuguseid oskuseid ja erialateadmisi. Nende hulka kuuluvad looduslike süsteemide ja protsesside mõistmine ning vastupidavate lahenduste kohandamiseks kohalikele oludele sobivate projekteerimisvõimaluste tundmine. Selles osas on teadmised aga suuresti puudulikud [2]. Paljud omavalitsused vajaksid rohkem erialateadmisi rohetaristu planeerimiseks [33]. Vähe on pädevaid tarnijaid ja ettevõtteid, kes suudavad innovatiivseid lahendusi tulemuslikult integreerida rajatud keskkonda, mis raskendab avaliku sektori hangete korraldamist [34]. Kuna tarvis on koostööpõhist planeerimist, on vaja ka kogemusi ja oskusi kaasamiseks, sh digitaalseks kaasamiseks, ning ekspertide ja kohalike elanike vahelise suhtluse korraldamiseks.

Näide meetodist

Koostöö võimekuse suurendamiseks

Veel näiteid

Suurem loomingulisus läbi koostöö

Digitaalne kaasamine Helsingis: Kerro Kantasi

Digitaalne kaasamine Tallinnas: AvaLinn

Kohaloome ajutise (rohe)taristu abil

Linnakliima sensorid

Kohaliku taimestiku kolmemõõtmeline andmebaas

Rohetaristu ja digilahenduste paindlik pilootprojekt

Tehniline integreerimine

Harva alustatakse linnaplaneerimist nullist. Rohetaristu tuleb sobitada aladele, mida piiravad muud kasutusotstarbed, nagu jalakäijate või transpordikoridorid, sademe- või reoveevõrgu ühendused jne. Avalikus ruumis, sh hoonestamata aladel võib olla mitme kihina maa-alust taristut, mida ei ole silmaga näha, kuid mis piirab tegutsemisvõimalusi selles ruumis.

Taristut, nagu torustikud, kaablid ja/või tunnelid, nendega seotud õiguslikke aspekte ning nõudeid ruumi kasutamisele tuleb arvesse võtta planeerimise varajases järgus. Inimeste, loomade ja putukate liikumist võimaldavate rohevõrgustike ja -koridoride loomisel on vaja tehnilise integreerimise alaseid teadmisi, et sobitada need linna olemasolevate võrkudega, ehitistega, teedega jms. Asjaomased huvirühmad tuleb samuti planeerimisse kaasata varakult. See kehtib nii asutustevahelise koostöö kui ka väliste ekspertide ja kohalike elanike kaasamise kohta. Kui õigeid huvirühmi ei ole kaasatud õigel ajal ja vajalike sisendandmete saamiseks, väheneb hüvesid järjepidevalt pakkuva mitmeotstarbeline rohetaristu tulemusliku rajamise tõenäosus.

Kuigi linnapiirkondade kolmemõõtmelised mudelid ei suuda veel kujutada tegelikku olukorda maa peal ja all, aitavad need tulevikus teadvustada tehnilisi nõudeid nii rohe- kui ka halltaristule.

Näide probleemkohast

Vastuolud maa-aluse taristuga

Veel näited

Suurem loomingulisus läbi koostöö

Kommunikatsioon kolmemõõtmeliste mudelite abil

Rohetaristu ja digilahenduste paindlik pilootprojekt