Johdanto

Vihreän infrastruktuurin integrointi kaupunkiympäristöön on tunnistettu tärkeäksi kaupunkisuunnittelun työkaluksi, jolla voidaan tasapainottaa kaupunkien jatkuvaa tiivistymistä. Kaupunkien vihreää infrastruktuuria pidetään luontopohjaisena ratkaisuna, jolla voidaan tukea ilmastonmuutokseen sopeutumista ja resilienssiä

Oikein suunniteltuna ja toteutettuna vihreä infrastruktuuri voi myös tarjota yhteiskunnalle monia muita hyötyjä. Tällaisten hyötyjen saavuttaminen edellyttää kuitenkin sitä, että vihreä infrastruktuuri otetaan huomioon kokonaissuunnittelussa alusta asti ja eri sidosryhmien kanssa tehdään yhteistyötä projektin koko elinkaaren ajan etenkin suunnitteluvaiheessa, mutta myös myöhemmin.

B.Green-projektin tavoitteena on kehittää digitaalisen ja osallistavan kaupunkisuunnittelun toimintamalli, joka edistää monitoiminnallisten vihreän infrastruktuurin ratkaisujen esisuunnittelua Itämeren alueella. Projektissa on pilotoitu viherratkaisuja asukkaiden ja asiantuntijoiden kanssa Helsingissä ja Tallinnassa. Tämän käsikirjan tarkoituksena on ohjata kaupunkisuunnittelijoita ja muita vihreän infrastruktuurin suunnittelusta kiinnostuneita sidosryhmiä.

Digitaalisia ja osallistavia työkaluja esitellään käsikirjassa ratkaisuina, jotka voivat auttaa suunnittelijoita käsittelemään erinäisiä vihreän infrastruktuurin suunnitteluun liittyviä haasteita. Työkalut esitellään kokonaisvaltaisesti osana suunnitteluprosessia. Helsingin ja Tallinnan kaupungit ovat kehittäneet kyseiset työkalut ja niihin liittyvät prosessit B.Green-projektissa. Niitä on täydennetty Keski-Itämeren alueen eri kaupungeissa saaduilla kokemuksilla.

Käsikirja on jäsennelty eri aihepiireihin, joita ovat vihreä infrastruktuuri, ilmastonmuutos ja resilienssi, vihreän infrastruktuurin suunnittelun haasteet, yhteissuunnitteluprosessi, digitaaliset työkalut ja sidosryhmien osallistuminen. Käsikirjasta löytyy lisäksi osio, johon on koottu kaikki muissa osioissa mainitut lisäresurssit. Kussakin osiossa on esitetty perustiedot siitä, miten kyseinen aihepiiri liittyy vihreän infrastruktuurin suunnitteluun kaupunkiympäristössä. Esitetyt haasteet on tunnistettu tieteellisessä kirjallisuudessa ja niistä on saatu kokemusta edellä mainituissa pilottikaupungeissa. Tapaustutkimukset ja esimerkit tuovat esiin eri vaiheissa menestyksekkäästi käytetyt prosessit, menetelmät ja työkalut. Käsikirjaan pitäisi suhtautua digitaalisena matkana. Kutakin käsikirjan aihepiiriä voidaan käyttää lähtökohtana, joka linkittyy esimerkkeihin sekä muihin aihepiireihin.